ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

Easy Steps To Chinese 4 Workbook - 轻松学中文 4 练习册


ราคา : 680 บาท

หมวดหมู่ :
ผู้แต่ง : Yamin Ma / Xin Ying Li
ISBN : 9787561920008
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

แบบฝึกหัด ภาาษาจีน หลักสูตร สำหรับ โรงเรียน นานาชาติ


This is the 4th Vol. Workbook of Easy Steps to Chinese series, providing exercises closely related to the content in the 4th Vol. Textbook. There are exercises for each lesson, 5 units of reviews and tests, and the vocabulary list indexed on pinyin.
Compared with the previous three volumes, this volume puts more emphasis on the training of students’ reading and writing ability, adds more exercise types such as “Extension Reading”, “Reading Comprehension”, etc., and the brief introduction of China as well.

With items like Make Sentences, English-Chinese Translation, Write Words or Sentences According to the Pictures, Reading Comprehension, Write Dialogues Following the Example, it cultivates the students’ language abilities comprehensively. The workbook is two-color printed.

ตัวอย่างในเล่ม..


本书为《轻松学中文》练习册第4册,紧密结合第4册课本的内容,作相关练习。内容包含课本里15课的练习题目,5个单元复习和测试,以及与课本每课生词相对应的词汇总表(按音序排列)。跟前三册相比,本册加强了对学生语篇理解和写作的训练,增加了“扩展阅读”和“阅读理解”等题型,同时加入了中国概况的介绍。本册为双色印刷,题目形式有用指定词语造句、英汉互译、看图写词或写句子、阅读短文回答问题并模仿写作等,培养了学生多方面的能力。


----------------------------------------


สั่งหนังสือได้ที่.. ร้านหนังสือจีน นานมี  (สาทร)
                    146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
                    ** โทร. 02-648-8000  ** แฟกซ์. 02-267-5891
                    ** E-mail.. chinesebooks@nanmee.com
                    ** Line.. @NANMEECHINESEBOOK

                     ร้านหนังสือจีน นานมี (เจริญกรุง)
                     632-6 ถนนเจริญกรุง เขตสามแยก จังหวัดกรุงเทพฯ 10100
                     ** โทร. 02-221-7726  **แฟกซ์.02-222-5770

หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Easy Steps To Chinese 5 Workbook - 轻松学中文 5 练习册
ราคา : 680 บาท
ผู้แต่ง : Yamin Ma / Xin Ying Li
ISBN : 9787561921296
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Easy Steps To Chinese 3 Workbook - 轻松学中文 3 练习册
ราคา : 680 บาท
ผู้แต่ง : Yamin Ma / Xin Ying Li
ISBN : 9787561918906
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Easy Steps To Chinese 2 Workbook - 轻松学中文 2 练习册
ราคา : 680 บาท
ผู้แต่ง : Yamin Ma / Xin Ying Li
ISBN : 9787561918111
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Easy Steps To Chinese 1 Workbook - 轻松学中文 1 练习册
ราคา : 680 บาท
ผู้แต่ง : Yamin Ma / Xin Ying Li
ISBN : 9787561916513
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Easy Steps To Chinese 8 Textbook - 轻松学中文 8 课本
ราคา : 1,480 บาท
ผู้แต่ง : Yamin Ma / Xin Ying Li
ISBN : 9787561930007
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Easy Steps To Chinese 7 Textbook - 轻松学中文 7 课本
ราคา : 1,480 บาท
ผู้แต่ง : Yamin Ma / Xin Ying Li
ISBN : 9787561927915
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Easy Steps To Chinese 6 Textbook - 轻松学中文 6 课本
ราคา : 1,480 บาท
ผู้แต่ง : Yamin Ma / Xin Ying Li
ISBN : 9787561923818
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Easy Steps To Chinese 5 Textbook - 轻松学中文 5 课本
ราคา : 1,180 บาท
ผู้แต่ง : Yamin Ma / Xin Ying Li
ISBN : 9787561921036
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学
过年
เทศกาลตรุษจีนกล่าวกันว่าเริ่มมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในยุคนั้นมีสัตว์ร้ายชื่อว่า “เหนียน” 年 nián